†muRywZ Kvwnwb

D c b¨v m †muRywZ Kvwnwb b~i“j Av‡bvqvi 1 `ycyi †ejv| ˆekv‡Li cÖLi †iv`| A‡bKw`b a‡i e„wó †bB| cÖK…wZ †Z‡Z †Z‡Z Zß n‡q D‡V‡Q| m~‡h©i Kov †iv‡`i Zvc evZv‡m Dwo‡q wb‡q Mv‡Qi QvqvZj ch©š— †cuŠ‡Q w`‡”Q| Zvic‡iI cw_K ¶wYK ¯^w¯—i †bkvq MvQZ‡j wRwi‡q wb‡”Q| hv‡`i Kv‡Ri Zvov Zv‡`i †Zv Avi... we¯—vwiZ

Dcb¨vm
kÖ×vÄwj

mi`v‡ii gvbylZË¡

mvjvn DwÏb ïå †QvU‡ejvq ¯§…wZK_v covi f³ wQjvg| †mB mg‡q Gi cÖavb Dcvq wQj ˆ`wb‡Ki mvwnZ¨ cvZv| †mLv‡b mi`vi dRjyj Kwi‡gi †RjLvbvi ¯§…wZ Qvcv n‡Zv| wVK †Kvb cwÎKvq g‡b bvB| ï°ziev‡ii mKvj Avgvi Rb¨ †hb GKUv D‡ËRbvKi åg‡Yi w`b| †RjLvbvq mi`v‡ii w`bvwZevn‡bi Ki“Y Avi Av‡gv`RbK Kvwnbx Avgv‡K Wzev‡q-fvmv‡q w`Z| DËvj... we¯—vwiZ

g„Zz¨‡ZI mgvb wbtkã

Aveyj †nv‡mb g„Zz¨‡ZI mgvb wbtkã   Rybvb bvwkZ hvevi mgq n‡q Av‡m eywS? AvmyK †h‡ZB n‡e hLb, fq wK? ˆZwi Avwg (hve †hw`b: Aveyj †nv‡mb) ˆZwiB wQ‡jb g‡b g‡b| K‡e WvK Avm‡e, †Q‡o hv‡eb Avgv‡`i| †kl ch©š— P‡jB †M‡jb| wKš‘ Kwe Bn‡jvK Qvovi R‡b¨ cÖ¯‘Z _vK‡jI Avgiv wK Zuv‡K nviv‡bvi... we¯—vwiZ

mvvrKvi
Abyev` Mí

I¯—v` `vk©wbK

I¯—v` `vk©wbK gvwK© `¨ mv` Abyev`: nvgxg Kvgi“j nK hLb †KD †Kv‡bv ev”Pv‡K cov‡bvi `vwqZ¡ †bq, ZLb †kLvi mg¯— welq gyL¯’ Kwi‡q Kwi‡q GKev‡i Zvi gv_vq †V‡m f‡i †`Iqvi †Póv PvjvqÑ †hgb L„÷a‡g©i inm¨, hw`I Zv wbtm‡›`‡n †mB wk¶vi me‡P‡q gnvgwng welq, ZviciI †mUv †Kv‡bv wkïi Kv‡Q Zvi gbg‡Zv ¯úó... we¯—vwiZ

wbhyZ ¯ú›`b

wbhyZ ¯ú›`b †RvevB`v bvmixb j‡Â I‡VB †Kgb †hb jvMwQ‡jv †mKv›`vi mv‡n‡ei| hw`I me cwiwPZ| ZeyI, g‡b n‡jv †Kv_vq †hb fz‡j me †d‡j G‡m‡Qb| gw`bv †ewkw`b nqwb Kv‡R †hvM w`‡q‡Q| wVKgZ Jla¸‡jv w`‡q‡Q wKbv? GË GË wPš—v nVvr †hb †cvKv n‡q IV‡jv| Ñ `v`v KB hv‡qb? XvKvZwb? Ñ n, GBevi †ivRvq... we¯—vwiZ

†iW wmwU

†iW wmwU MvRx ZvbwRqv 1 bM‡i cÖwZw`b N‡U hvIqv wKQy NUbv KL‡bv KL‡bv g‡b `vM †d‡j hvq| Ggwb‡Z Avwg Kv‡iv mv‡_ Lye GKUv wgwk bv| eÜz evÜeI Lye mxwgZ, ej‡Z †M‡j †bBB| wkígb®‹ Ifvi †mbwmwUf gvbyl Avwg, ZvB Avgvi eÜz Luy‡R cvIqvI `yj©f| †m‡¶‡Î Avwg GKv _vKvUvB †kÖq g‡b Kwi|... we¯—vwiZ

†nwjKÞvi I †mvbvi Z‡jvqvi

†nwjKÞvi I †mvbvi Z‡jvqvi Lv‡j` nvwg`x †nwjKÞv‡ii nvIqvi AvNv‡Z Iov me a~wjevwji fqsKi w¶cÖ AvµgY Gov‡bvi ai‡b `ª“Z cv‡q N‡i †Xv‡K Awjf| m‡½ m‡½ Kwjs †ej †e‡R IVvq `iRv Lyj‡ZB Ii i“g‡gU Avwbm e‡j : KvD‡iB †Zv †`wn bv| Avc‡b‡i avIqv Kij †KWvq? GB weiw³ I cwinv‡mi m¤§yLxb nevi Av‡M,... we¯—vwiZ

KzKz‡ii KvR KzKzi K‡i‡Q…

  Rvwn` †nv‡mb mvsevw`K‡`i KzKzi ejvq bvivqYM‡Äi msm` m`m¨ kvgxg Imgv‡bi wei“‡× mviv †`‡kB cÖwZev‡`i So D‡V‡Q| Ggb e³‡e¨i AvgivI Zxeª cÖwZev` RvbvB| †mB m‡½ Ggb e³e¨ Qvcv‡bviI cÖwZev` Rvbv‡bvi cÖ‡qvRb g‡b KiwQ| cÖ_g Av‡jvi 28 Ryb msL¨vq ÔMYgva¨g, cywjk i¨ve kvgxg Imgv‡bi Kv‡Q Zz”QÕ kxl©K msev` cÖPv‡ii ciI mviv... we¯—vwiZ

Qov

C‡`i gRvi duvK

Avjg ZvjyK`vi C‡`i gRvi duvK XvKvq †Kb C` R‡g bv ej‡Z cv‡iv †KD Avwg ewj †KD e‡j bv KzËv K‡i †ND| ey‡Ki wfZi Uvb Av‡m bv Avgvq †`‡L †KD nv‡m bv KvQvKvwQ †KD _v‡K bv C‡`i gRv Lye cv‡K bv XvKvi gvbyl XvKvB _v‡K gb _v‡K bv †Lvjv nvwm-Lywk _vK‡j... we¯—vwiZ

Qovq Qovq C‡`i Qo

Avjg ZvjyK`vi Qovq Qovq C‡`i Qov C‡`i Qov C‡`i Qov `kUv gv`v GKUv Kov †mBUv Avevi †`q bv aiv GKUv ev‡` bqUv giv C‡`i Qov C‡`i Qov|   Avgvi Qov †Zvgvi Qov C‡`i Qov gRvi Qov wb‡Ri nv‡Z hv‡”Q Mov wb‡R wb‡R hv‡”Q cov C‡`i Qov C‡`i Qov|   †Zvgvi... we¯—vwiZ

KweZv

bvixi bvg b`x

iwb AwaKvix bvixi bvg b`x   GB c_ wg‡k hvq... we¯—vwiZ

Pvlvi †Q‡j

gvmy` cw_K Pvlvi †Q‡j   avb G‡mÑ hw` av‡bi ¯—b... we¯—vwiZ

†fv‡ii Rvbvjv

†di‡`Šm gvngy` †fv‡ii Rvbvjv   †gvevBj wiPvR© w`‡q ZvwK‡q AvwQ... we¯—vwiZ

Rxeb †Zvgvi bq

ïfvwkm wmbnv Rxeb †Zvgvi bq    Rxeb †Zvgvi bq, Zzwg... we¯—vwiZ

`xN© KweZv

RvwZ-gv cvnviv †`q

gyn¤§` b~i“j û`v RvwZ-gv cvnviv †`q   gv‡qi `ynvZ †g‡j eywoM½v ey‡K a‡i XvKvi kni; µgk emwZ ev‡o, Kvgiv½x P‡i Rv‡M mš—v‡bi Ni| bv, eywo‡q hvqwb Av‡Rv gv Avgvi Li-Ziw½bx, eywo‡q hvqwb Zvi avegvb †`nb`x, Zi“Yx Aai, eywo‡q hvqwb Zvi ggZvgwng `yB nvZ; RvwZ-gv cvnviv †`q mš—v‡bi muvZvwiqv wkivMÖvd, avegvb... we¯—vwiZ

KweZv ¸”Q

myRvDwÏb Kvqmvi

myRvDwÏb Kvqmvi e„wó fv‡jvevmv   †Mva~wji ¤­vb Av‡jv i‡P hvq †gvngq m~Pbv Avi †Kv‡bv ¯^cœiƒc g‡b Muv‡_ bvÑ Qvqv †Kbbv AvÍwPš—v k¨vgj Nªv‡Y we‡fvi n‡j Avðh© S‡i c‡o e„wó-e„wó-e„wó Lye g‡b co‡Q AvR †gN‡iv`Qvqv wN‡i `„wóMg¨ Zzwg mv`v †g‡Ni Mwn‡b Avwg wewb`ª iv‡Zi Dš§bv †_‡K S‡i †h‡Z †`wL e„wóRo A™¢zZ... we¯—vwiZ

`viv gvngy`

`viv gvngy` So e„wói iv‡Z   Mv‡QiI Rxeb Av‡Q GB K_v A‡b‡K gvb‡Z Pvq bv, KviY MvQ fv‡jv †e‡m Ab¨ MvQ‡K Rwo‡q a‡i bv ….. Z‡e Mfxi So-e„wói iv‡Z `„k¨cU e`‡j hvq GLb GK MvQ wVKB Ab¨ MvQ‡K Rwo‡q a‡i †m GK weivU û‡UvcywU jv‡M Pviw`‡K So e„wói iv‡Z Mv‡Qi... we¯—vwiZ

K_v cÖYq

b~i“j Kwig bvwmg K_v cÖYq   GB hw` cÖYq nq Kxfv‡e Zv cxob K‡i GB hw` gvqvgq gvawe Zzwg wK K‡i wbg©g nI GB hw` Rxeb nq wK fv‡e welv` K¬vš— GB c_ cwiµgv   GB hw` Rxeb nq GLb wK AwekÖvš— e„wócvZ   GB hw` †Zvgvi Rxeb GB hw`... we¯—vwiZ

g‡bv‡`n m›`k©b

iweDj ûmvBb g‡bv‡`n m›`k©b   GK m½g bq GKKZv bq AfvMv‡`i †hŠbv½ ïay gyÎZ¨v‡Mi R‡b¨B †h †Kvb Z¨vMB eo Avb‡›`i Zv †m ¯^v_© wbôveb gj i³ exh© hv-B †nvK bv †Kb   Zv-B hw` nq Zvn‡j cÖvYZ¨v‡Mi Aek¨¤¢vex NUbvwU Aek¨B Mfxi kvwš— I cig AvÍZ…wßi n‡e G Kvi‡Y cÖwZwU cÖvYxiB... we¯—vwiZ

Abyev` KweZv

AvdMvwb¯—v‡bi †jvKKweZv

AvdMvwb¯—v‡bi †jvKKweZv 1 avwg©‡Kiv gqjvi w`‡K ZvKvq Avi Zv n‡q hvq †mvbv Avi Avgvi †cÖwgK Ggb †h †m Avgv‡K Wv‡K †mvbv Avwg Zvi Pvnwb‡Z n‡q hvB QvB|   2 Avgvi Avj­vn b¨vq wePviK, nu¨v wZwb ZvB wZwb Avgv‡K aŸsm Ki‡eb, nu¨v wZwb K‡iwQ‡jb|   3 Avgvi fvjevmv NªvY wb‡”Q Ab¨... we¯—vwiZ

 
 credit
credit mediawatch
m¤úv`K I cÖKvkK: bvCgyj Bmjvg Lvb
AwZw_ m¤úv`K: dwi` Kwei
wbe©vnx m¤úv`K: mvLvIqvZ wUcy
e¨e¯’vcbv m¤úv`K: mwb Wwj
wkím¾v Dc‡`óv: Rvdi BKevj, wkím¾v m¤úv`K: AvgRv` AvKvk, mn-wkím¾v m¤úv`K: dvivn bvR gyb
e¨e¯’vcK: wcÖqvsKv AvPvh©¨, weÁvcb Kg©KZ©v: †ivKby¾vgvb †ivKb
c„ôvm¾v: mgi iÄb wgÎ
wVKvbv: 65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000| †dvb: 9669107, 8618338
B-†gBj:
faridkabir@yahoo.com, tipushah_70@yahoo.com
I‡qemvBU:
www.notundhara.com
QvcvLvbv: KvMR †cÖm, 22/G Kzwbcvov, †ZRMuvI wkí GjvKv, XvKv 1208

close